Hlavní menu:

18.02.2011, kategorie: Aktuality

Jak se ty připravuješ na SDM Madrid 2011?

Námět k duchovní přípravě i pro ty, co do Madridu nepojedou
Jak se ty připravuješ na SDM Madrid 2011?

Příprava na prožití

Světových dní mládeže Madrid 2011 s Kristem

 

Co to jsou Světové dny mládeže – World Youth Days (WYD)?

Světové dny mládeže jsou církevní událostí, při které se mimořádným způsobem projevuje víra v Krista.

Setkání probíhá ve slavnostním duchu: mladí lidé ukazují, že církev je živý organismus, a dosvědčují, že křesťanské poselství je stále aktuální.

Zároveň jsou WYD znamením, že církev tvoří jedno společenství: mladí z celého světa, různá sdružení, komunity, uskupení a hnutí se setkávají s papežem a biskupy, s nimiž sdílejí lásku ke Kristu a církvi a také své poslání ve světě. Během WYD se společenství církve projevuje a posiluje. Setkání je proto zřetelným a nadšeným projevem víry církve v Ježíše Krista.

 

Pastorační cíle WYD

Cíle Světových dnů mládeže jsou zřejmé:

-           umožnit lidem osobní setkání s Kristem, který přetváří život člověka

-           naučit se vnímat katolickou církev jako tajemství a společenství

-           hlouběji si uvědomit povolání každého pokřtěného k apoštolátu

-           lépe pochopit význam svátostí smíření a eucharistie posilujících život křesťana

Důležité je tedy upevnit spojení s Kristem praktikované v církvi s pravým nadšením, ze kterého pramení apoštolská horlivost a potřeba vzájemně tuto radost sdílet.

 

Duchovní příprava – katecheze

„V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry“ (srov. Kol 2,7).

Motto WYD v Madridu 2011 připomíná, že je nezbytné, aby veškeré naše myšlenky, emoce, měřítka, iniciativy, touhy a vůbec celý náš život měly kořeny, zdroj obživy a síly, v Ježíši Kristu. Jen díky Němu můžeme růst a zrát, pouze skrze Něj, jak doufáme, dojde náš lidský život naplnění.

Katechezemi chceme přispět k tomu, aby mladí lidé stále více poznávali Ježíše Krista, Přítele a Pána, projevovali opravdovou touhu, aby se On stal hnací silou jejich života a pevným základem, na kterém jej vystaví, a upřímně usilovali o to, aby se tak stalo.

 

Témata katechezí

Během pastorační přípravy postupně zopakujeme, v čem spočívá křesťanská víra: v co věříme a co žijeme. Když k nám Bůh promlouvá, nezjevuje nám pouze něco o sobě, ale také nám dává poznat, kým skutečně jsme my, a jakým způsobem nám jeho milost dává schopnost žít nový život. Naše existence je poznamenána Bohem, který nás povolává do společenství s Ním.

Promítáme-li si v mysli dějiny spásy, pozorujeme Boží působení ve svém životě
a v historii. Za skutečnost, že jsme schopni si toto uvědomovat a vidět, vděčíme Duchu Svatému – a docházíme k proměně: rozumu se dostává světla, srdce plesá radostí a odvažuje se toužit po Božích zaslíbeních, sílí vůle k velkorysému odevzdání se. Duch Svatý v nás vyvolává vděčnost, díkůvzdání, obrácení, touhu spolupracovat s Bohem na jeho spásonosném díle. Radostné a nadšené přilnutí ke Kristu přítomnému v církvi je vyjádřeno
ve vyznání víry – pochopeném ve správném slova smyslu a horlivě šířeném – v modlitbě
a liturgické bohoslužbě, v následování Ježíše v každodenním životě.

V prvním období jsou nabídnuta tato témata:

 

1. „Bůh nám dal schopnost žít s Ním“

Nejnaléhavější a nejzásadnější otázky týkající se života, hledání jeho smyslu, „nepokoje v srdci“, schopnosti „zamyslet se“, jsou znamením, že Bůh nás učinil pro sebe: jsme schopni Boha.

 

2. „Bůh nám vychází vstříc v osobě Ježíše Krista“ 

Kristus - Zjevení Boha – vnáší světlo do našich neklidů, hledání, otázek. Bůh je láska daná v oběť, výzva k lásce. Světlo, kterým je Kristus, odpovídá na naše otázky
a tím nám otevírá zcela nové obzory.

 

3. „Narodil se z Marie Panny, pravý Bůh a pravý člověk“

Každá lidská bytost získává skrze vtělení věčného Božího Syna novou – božskou – hodnotu.

 

4. „Ježíš zvěstuje nebeské království“

Hlásá, očišťuje, přesahuje a bere si k srdci touhu po lásce a její potřebu, soucit se slabými, chudými, nevinnými, kteří musí snášet příkoří, touhu po definitivním odčinění veškerého bezpráví. Kristus ve svém životě, skutcích a slovech zvěstuje a uskutečňuje Boží vládu.

 

5. „Povolává nás ke spolupráci“

Naše schopnost konat dobro, pomáhat druhým a nechat si pomáhat vychází
z Krista, který ji orientuje správným směrem, posiluje a rozhojňuje. Proto nám posílá do cesty mnoho různých lidí, abychom společně s Ním usilovali o nastolení Božího království.

 

6. „Dobrovolně se vydává na smrt“

Pokud snášíme obtíže, zejména takové, jež plynou z věrné spolupráce na evangeliu, ve spojení s Kristem a podle jeho příkladu důvěry a věrnosti, stávají se nám zdrojem života. Neboť jen zrno, které samo zahyne, vydá plody. Proto z Ukřižovaného vychází síla, jež k Němu všechny přitahuje. Probodnut kopím podněcuje víru těch, kdo na Něj hledí.

 

7. „Třetího dne vstal z mrtvých“

Naše odevzdání se Kristu, zasvěcení se evangeliu, ač sebevíc omezené a ubohé, je tajemně živeno a upevňováno silou vzkříšeného Pána. „Nebojte se. Já jsem přemohl svět“ (Jan 6,20; 16,33). On je naším bezpečným základem.

 

8. „Dává nám svého Ducha, který nás s Ním spojuje a posvěcuje“

Jestliže řekneme „ano“ životu ve spojení s Ježíšem, pak se v celém našem životě bude projevovat Boží synovství. Naše myšlenky, slova, skutky, vztahy se stanou prostým
a odvážným svědectvím toho, co Bůh působí v nás a co touží činit v srdci každého.

 

 

Metoda

Neexistují dvě zcela totožné skupiny lidí. Proto člověk, zodpovědný za doprovázení a vedení určité skupiny v jejím růstu ve víře, vždy musí přizpůsobit potřebám a okolnostem své skupiny každý model katechetické formace, který se nabízí.

Proto je nejdůležitější ujasnit si, co je cílem každé katecheze. Například: jaký aspekt Kristova tajemství chceme předložit k rozjímání, „pochopení“, slavení, prožívání.

A také: jaký aspekt života mladých má být vysvětlen, utvrzen, správně nasměrován skrze konkrétní aspekt Kristova tajemství, který se nabízí.

Za žádných okolností nesmí chybět naslouchání Božímu slovu, které – předávané církví – rozjasňuje lidský život; důležité je i rozjímání o životě, který má být Božím slovem osvícen a proměněn.

K tomu je nezbytná aktivita ze strany doprovázejícího, jehož úkolem je: nabídnout texty, které by skupině přiblížily Boží slovo, svědectví církevních otců a příkladných křesťanů, nauku církve, modlitbu, cestu k následování Ježíše Krista.

 

ze španělského originálu přeložil Petr Koutný

 

 

Zdroj: http://www.madrid11.com/JMJ2011ESP/REVISTA/cabecerasypies/PortadaEnCamino.asp?vmenu=EN%20CAMINO

 

 

Ke stažení: WYD-11_Katecheze_0.pdf, 79 kB


Redakce: info (zavináč) hledampovolani (tečka) cz | Technický kontakt: Webdesignum 2008-2018 |